Skolbarnen 1926
Ur historiens gömmor

Till SJF Välkomstsida

Swedish Jerusalem Society

Svenska Jerusalemsföreningen bildades den 14 maj år 1900. Tolv personer var samlade i Stockholms Storkyrkas sakristia för att konstituera den nya sammanslutningen. "Genom uppfostrings och välgörenhetsinsatser verka för att åt Kristus vinna det Heliga Landets befolkning".
Svenska Jerusalemsföreningen bildande hade föregåtts av Visbybiskopens Knut Henning Gezelius von Schéeles besök i Jerusalem invigningen av den nya lutherska kyrkan, Erlöserkirche, den 31 oktober 1898.
Biskop von Schéele var en van resenär och kunde engelska. Han var också en skicklig iakttagare, som lade märke till det mänskliga och sociala eländet i staden.

"En mer upprörande blick än den staden Jerusalems gator erbjuder i de smutsiga trasbyltena, nej människobarn är det, som med blodsprängda ögon krälar där i solen och dammet, kan man inte tänka sig. De arma små!"

Efter hemkomsten samtalade biskopen med kung Oskar II. Det fanns redan en tysk Jerusalemsförening som verkade i landet och biskopen ville till att Sverige skulle vara med och stödja något av detta arbete. Kungen däremot ville inte att man skulle binda upp sig till tyska intressen.

Biskopen skrev nu en bok och ställde frågan till sina läsare.. "När skall vi kunna tala om en svensk Jerusalemsförening." Inbjudan gick ut till medlemskap i den nya föreningen, som på ett par år samlade 800 medlemmar.


Svenska Jerusalemsföreningens grundare: Biskop Knut Henning Gezelius von Schéele (1834-1920).

Föreningen satsade från början på skolverksamhet. Det fanns ett skriande behov av "småbarnsskolor", förskolor. Det fanns också ett stort behov av undervisning för flickor som blev det område föreningen från början inriktade sig på.
Den första skolan i Jerusalem ersattes med ett nybygge år 1928. Skolan hade då en svensk lärare och rektor, Signe Ekblad, synlig till höger i dörren på bilden härintill. Hon verkade vid skolan fram till 1948.
Lyssna till Signe Ekblad
Signe Ekblad med den första småbarnsskolan utanför Damaskusporten i Jerusalem.


Men också sjukvården var eftersatt. Föreningens förste läkare, Gustaf Ribbing kom till Jerusalem 1904. Ett sjukhusbygge påbörjades också men det tog lång tid innan detta kunde tas i bruk.
Förvaltningen av sjukhuset övertogs av brittiska mandatregeringen 1932, men efter 1948 överlämnade britterna det till en grupp arabiska läkare och en olycklig utveckling mot ett slags privatsjukhus började. Efter en rättegång 1958 fastslogs Svenska Jerusalemsföreningens äganderätt till sjukhuset och inkräktarna fick ge sig av.
En överenskommelse gjordes med jordanska hälsovårdministeriet, som övertog driften och formellt hyrde lokalerna av Svenska Jerusalemsföreningen. Efter ockupationen 1967 övertogs driften av de israeliska myndigheterna, och detta ansvar har nu övergått till det palestinska självstyret.

Här är en länk till Maria Ribbings sida om hennes farfar Gustaf Ribbing
Gustaf Ribbing (1862-1918), föreningens förste läkare.
Efter andra världskriget blev läget problematiskt för skolan. Sommaren 1946 sprängdes King David Hotel, sätet för den brittiska mandatregeringen, av judiska terrorister. År 1948 beslöt styrelsen i Sverige att stänga verksamheten och lärarinnan Signe Ekblad kallades hem. Den 14 maj 1948 utropades staten Israel och den 17 september samma år mördades den svenske FN-medlaren Folke Bernadotte. Efter vapenstilleståndet delades staden, en delning som bestod fram till 1967, när Israel ockuperade Västbanken med hela Jerusalem. Vid stilleståndet hade skolan flera gånger erövrats av båda parter och var helt spolierad. Den kom att hamna på den judiska sidan, och eftersom eleverna hela tiden kommit från den arabiska sidan så kunde verksamheten inte fortsätta.

Föreningens nuvarande skola, Den Gode Herdens Skola, övertog föreningen 1959 från den lutherska församlingen i Betlehem. Den Gode Herdens Skola blev därmed Svenska Jerusalemsföreningens viktigaste arbetsfält.
När Svenska Jerusalemsföreningen tog över skolan fanns det 96 elever i trånga och omoderna lokaler, men elevantalet växte snabbt. En ny skola byggdes senare genom ett tillskott från Lutherhjälpen samt NIB (Föregångaren till SIDA). Nya skolan invigdes den 24 mars 1966. Elevantalet hade 1967 stigit till c:a 400, som är det elevantal skolan också har idag.


Född i Betlehem Föreningens jubileumsskrift
Född i Betlehem heter en jubileumsskrift som Svenska Jerusalemsföreningen gav ut lagom till 100-årsjubileet i maj 2000. Några av eleverna på Den Gode Herdens skola har skrivit uppsatser om sin stad och livet där. Skriften innehåller också artiklar om utbildning i Palestina och religionstrialog i Betlehem. Redaktörerna för skriften, Stig Norin och Jan-Olof Johansson har samlat ett urval intressanta artiklar från föreningens tidskrift alltsedan dess första nummer 1902.
Boken kostar 100 kr. + emballage och porto och kan beställas från Svenska Jerusalemsföreningens ordförande, Jan-Olof Johansson, Klosterg 11 B, 352 31 VÄXJÖ, jano.johans@gmail.com eller genom insättning av 130 kr. på föreningens plusgiro 2069-3, "Jubileumsbok". Innehållsförteckning


Stöd Svenska Jerusalemsföreningen, Pg 2069-3, Bankgiro 401-3330


Synpunkter på denna hemsida kan sändas till Stig Norin. Senast ändrad 2021-10-04

Bildmaterialet på Svenska Jerusalemsföreningens hemsidor är hämtat ur Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift samt ur minnesskriften Läka - Lära - Tjäna, Stockholm 1982, och omfattas av sedvanliga copyrightregler.