Att bli fadder vid Den gode herdens skola
Till SJF Välkomstsida
Swedish Jerusalem Society


8 flickor

Många svenskar, som hört talas om Jerusalemsföreningens engagemang i Det heliga landet känner sig manade att stödja föreningen. Det kan ske genom enstaka gåvor, minnesgåvor vid högtidsdagar eller vid dödsfall, genom testamenten eller donationer. Många församlingar tar upp kollekter till Jerusalemsföreningens verksamhet.
Flera vill dock ha en mer regelbunden kontakt. För detta ändamål finns Jerusalemsföreningens fadderverksamhet.

Genom att bli fadder förbinder man sig att tills vidare stödja föreningen och skolan i Betlehem genom att regelbundet, t.ex. varje månad eller kvartal, skicka pengar.

grupp

Elever De bidrag som SJF skickar till skolan täcker ungefär hälften av kostnaden för att driva skolan. Resterande bekostas av elevernas skolavgifter. Skolan har inga statsbidrag eller andra intäkter. Det regelbundna givandet, ”faddergåvorna”, är en väldigt viktig del som vi vill uppmuntra!

Som regelbunden givare får du en personlig hälsning från rektor, lärare och elever ett par gånger om året. Fadder kan vara en enskild person eller någon förening. Gåvobeloppets storlek avgör man själv.

Tag kontakt med Jerusalemsföreningens fadderansvariga, Ulla Stina Rask.Ja, jag vill gärna bli fadder vid Den Gode Herdens Skola i Betlehem.

Namn:
Gatuadress/Box nr:
Postnummer och ort:
Telefonnummer:
E-post:

Jag är inte en robot.Född i Betlehem Föreningens jubileumsskrift
Född i Betlehem heter en jubileumsskrift som Svenska Jerusalemsföreningen gav ut lagom till 100-årsjubileet i maj 2000. Några av eleverna på Den Gode Herdens skola har skrivit uppsatser om sin stad och livet där. Skriften innehåller också artiklar om utbildning i Palestina och religionstrialog i Betlehem. Redaktörerna för skriften, Stig Norin och Jan-Olof Johansson har samlat ett urval intressanta artiklar från föreningens tidskrift alltsedan dess första nummer 1902.
Boken kostar 100 kr. + emballage och porto och kan beställas från Svenska Jerusalemsföreningens ordförande, Jan-Olof Johansson, Klosterg 11 B, 352 31 VÄXJÖ, jano.johans@gmail.com eller genom insättning av 130 kr. på föreningens plusgiro 2069-3, "Jubileumsbok". Innehållsförteckning


Stöd Svenska Jerusalemsföreningen, Pg 2069-3, Bankgiro 401-3330


Synpunkter på denna hemsida kan sändas till Stig Norin. Senast ändrad 2022-07-12

Bildmaterialet på Svenska Jerusalemsföreningens hemsidor är hämtat ur Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift samt ur minnesskriften Läka - Lära - Tjäna, Stockholm 1982, och omfattas av sedvanliga copyrightregler.